vitvacasau

Game Nhà nông nuôi vịt


Cách chơi: bạn phải nhấn phím cách đúng thời điểm để đưa lũ vịt con qua hồ, tới với vịt mẹ. Coi chừng lũ cá sấu đói bắt mất vịt của bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>