vatsuabo

Game Nhà nông vắt sửa bò


Cách chơi: Di chuyển bằng các phim mũi tên, lên xuống, vắt sữa bằng phím cách. Đổ sữa vào thùng bằng phím cách. Nhanh lên nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>